ETFים לעומת תעודות סל (ETN)

על אף שמטרתן זהה מבחינתו של המשקיע, הרי שמבחינת מבנה ומנגנון פעולה תעודות סל (ETN) אינן ETF (קרנות סל), אם כי ישנן מספר נקודות השקה. על המשקיע להיות מודע להבדלים הקיימים:

  1. שתיהן סחירות במהלך היום ועוקבות אחרי מדדים. בשתיהן המשקיע נהנה מעלויות עסקה נמוכות בקניה ומכירה, ומיתרונות נזילות, ביזור, שקיפות.
  2. במבנה של ETF מחוייבות הקרנות להחזיק בנכסי הבסיס. בארץ נעשה שימוש רב בנגזרים כדי להיצמד למדד בחלק גדול מתעודות-הסל. רשות ניירות-הערך מודעת לסכנה הגלומה בכך שמנפיקי תעודות-הסל אינם מחוייבים להחזיק בנכסי הבסיס ועל פי הפרסומים באתר שלה מנסה ליזום אלטרנטיבות. הסיכון העיקרי, המופיע בתשקיפים של תעודות-הסל, הוא כי המנפיק לא יוכל לפרוע את מלוא שווי תעודת-הסל אם יקלע לקשיים פיננסיים.
  3. מנגנון הפעולה מאחורי כל אחד מהמוצרים שונה.
  4. מדיניות השימוש בדיבידנד נקבעת בארץ על ידי מנהל תעודת-הסל. ב- ETF יש לזה כללים מוגדרים.
  5. ב- ETF קיים מנגנון בו יכולים בעלי תפקידים מוגדרים ("משתתפים מורשים") להמיר מניות המרכיבות את ה-ETF ל- ETF במקרה הצורך. בארץ זה בלתי אפשרי, ורק הכיוון ההפוך אפשרי.
  6. תעודת-סל יכולה לעקוב אחרי מדדים לגביהם קיימות מגבלות שאינן מאפשרות להנפיק ETF העוקב אחריהם. למשל, אם קיימות מגבלות סחירות או מגבלות על השקעה זרה בבורסה מסויימת או בסחורה מסויימת, לא ניתן להנפיק ETF, המחוייב להחזיק בנכסי הבסיס.
  7. במקרים רבים קיימים הבדלים משמעותיים בדמי הניהול הנגבים בין תעודת סל מקומית לבין ETF. לפעמים דמי הניהול בארץ יקרים יותר ולפעמים הם יקרים פחות.
  8. מיסוי שונה על תשואות – למרות שהמיסוי על תשואות מני"ע זהה, הרי שעל ETF משלם המשקיע הישראלי מס על דיבידנדים המתקבלים כתוצאה מאחזקתו. במקרים בהם תעודת סל אינה משלמת דיבידנד למשקיעים, לעיתים מחירה מגלם את הדיבידנדים שהושקעו בחזרה במדד (אם זו המדיניות שעליה החליט מנהל התעודה) ואז לא משלם המשקיע בפועל את המס על הדיבידנד.

בחזרה לבית הספר לתעודות סל