ETFים ותעודות סל לעומת קרנות נאמנות

נקדים ונאמר כי מדובר בכלים שונים. הצורך בהשוואה עולה מכיוון שמשקיעים רבים מוצאים עצמם מתלבטים כיצד להקצות את כספם בין שתי אלטרנטיבות ההשקעה. מכיוון שקיים מגוון רחב של מוצרים משני הסוגים, משקיעים רבים עושים הבחנות לא נכונות ביניהם, למשל:

  1. קרן נאמנות מנוהלת אקטיבית ולעומתה ETF (קרן סל) ותעודת סל (ETN) מנוהלות פאסיבית – לא נכון. כיום ישנם ETFים ותעודות סל רבים אשר עוקבים אחרי מדד המחושב סמי-אקטיבית, על פי חוקיות (אלגוריתם ממוחשב). מנגד, קיימות קרנות נאמנות המנוהלות פאסיבית.
  2. תעודת סל לא מחלקת דיבידנדים ולעומתה קרן נאמנות מחלקת דיבידנדים – לא נכון. תעודות סל רבות מחלקות את הדיבידנד המתקבל מהמניות הכלולות בסל, או משקללות אותו במדד.
  3.  

במקור ETF נועד לענות על חסרונות קרנות הנאמנות, וכן לשמש אלטרנטיבה מדויקת הנצמדת למדד עליו היא מתבססת. ההבדלים המרכזיים ביניהם:

  1. שקיפות – זהו ההבדל המשמעותי ביותר מבחינת המשקיעים. קרנות נאמנות אינן כפופות לאילוצי שקיפות. המשקיע אינו יודע, למעט בדיעבד ובמקרים בהם בוחרת קרן הנאמנות לפרסם), מה הרכב תיק הנכסים של קרן הנאמנות. הוא יודע רק את המדיניות הכללית של הקרן. הדבר מאפשר ביצוע מניפולציות על ידי מנהלי הקרנות בהרכב הנכסים של הקרנות ובתשואות הקרן.
  2. דמי ניהול – קרנות הנאמנות גובות בד"כ דמי ניהול גבוהים יותר מאשר תעודות סל או ETF-ים.
  3. מיסוי – בחו"ל קיים מיסוי שונה על קרנות נאמנות ועל ETF-ים, ובמקרים רבים כדאי להחזיק ב- ETF על פני קרן נאמנות על אותו המדד, כדי לשלם פחות מס. בארץ הנושא מורכב יותר: לקרנות נאמנות שונות יש מעמד מס שונה, עם מיסוי שונה. המיסוי משתנה בהתאם לנכסי הבסיס מהם מורכב המדד עליו מבוססת הקרן. שיקול שיש לקחת בחשבון בהקשר זה, הוא שחלק מקרנות הנאמנות אינן ניתנות לקיזוז מס, ואילו כל תעודות הסל ניתנות לקיזוז.
  4. צורת הניהול – במחקרים נמצא כי 80% מקרנות הנאמנות בעולם מציגות תשואת חסר לעומת "תיק השוק", המורכב ממניות המדדים המרכזיים. לעיתים – גם אם הצליחה להכות קרן הנאמנות את המדד – משיג המשקיע לבסוף תשואת חסר עקב דמי הניהול ששילם. הסיבה לממצא פשוטה: ביצועי קרנות הנאמנות מושפעות מהחלטות של בני אדם, ובני אדם טועים לפעמים. בנוסף, קרן נאמנות שהשיגה תשואת יתר בעבר עשויה להשיג ביצועים נמוכים בעתיד עקב תחלופה של מנהל הקרן. לא פשוט למצוא מנהל קרן נאמנות שהאינטרסים שלו מתאימים לאלו של המשקיעים, על אף שכך הם נוהגים לפרסם את עצמם. מטרתם לייצר מקסימום רווחים לבעלי הקרן. לשם כך, הם מוכנים להסתכן מאוד לעיתים. מכיוון שפעולות קרן הנאמנות אינן שקופות במרבית המקרים, המשקיעים לא יודעים על כך. ETF ותעודת סל, לעומת זאת, הם מוצרים בהם לא מפעיל מנהל הקרן שיקול דעת, ואין לו אינטרס למקסם את תשואת הקרן.
  5. צורת המסחר – משקיע אינו יכול לסחור בקרנות נאמנות לאורך יום המסחר. פעולות הקניה והמכירה מתבצעות בסוף יום המסחר. כתוצאה מכך, המשקיע אינו יכול להגיב במהירות לשינויים פתאומיים, כגון מפולות. הוראת מכירה שנעשתה במהלך היום תתבצע בסוף יום המסחר מבלי שהמשקיע יודע באיזה מחיר היא התבצעה, אלא בדיעבד. לעומת זאת, ETF ותעודות סל נסחרים במהלך כל יום המסחר, בדומה למניות רגילות.

בחזרה לבית הספר לתעודות סל