הגדרות

ETF – Exchange Traded Fund (בעברית: קרן סל)
זוהי קרן פתוחה העוקבת אחרי מדד כלשהו, ומניותיה מייצגות את תיק ניירות הערך הכלול בו. קרנות אלו, בניגוד לקרנות פתוחות מסורתיות, ETF-ים קיבלו אישור מיוחד להיסחר במסגרת המסחר המשני בבורסות בחו"ל, באותו אופן שכל מניה נסחרת. ETF מקנה למחזיק בו את תשואת המדד אותו הוא עוקב, בניכוי עמלות.

תעודת סל (באנגלית: ETN – Exchange Traded Note)
תעודת התחייבות מבוססת מדד. התעודה מקנה לבעליה את תשואת המדד אותו התעודה עוקבת, בניכוי עמלות. רכישת תעודת סל מקבילה ל"רכישת המדד" – כלומר לרכישת כלל המניות המרכיבות את המדד, על פי משקלן היחסי במדד. רוכש התעודה זכאי לדרוש ממנפיק התעודה לפדות עבורו אותה למניות המרכיבות את המדד אחריו היא עוקבת או את שווין הכספי. בתעודות סל ניתן לסחור בבורסה בת"א במסגרת מסחר רציף יומי.

מספר מושגי יסוד הנדרשים להבנת ההגדרות של ETF (קרן סל) ותעודת סל (ETN):

  1. קרן – צורת השקעת כספים שיתופית. בצורה זו יכול המשקיע להשתתף במגוון רב יותר של אפני השקעה שכשמשקיע בודד יתכן ולא היה מסוגל.
  2. קרן פתוחה – קרן אשר בסוף כל יום מסחר מוכרת מניות בקרן למשקיעים חדשים, ופורעת מניות בקרן חזרה למשקיעים שמעוניינים למכור את חלקם. קרן פתוחה מנפיקה מניות או פורעת מניות על פי הצורך, והמשקיעים סוחרים מולה בלבד במניות שלהם.
  3. קרן נאמנות – כאשר מדברים באופן כללי על "קרן נאמנות", מתכוונים ל"קרן פתוחה", אשר בראשה עומד מנהל המהווה נאמן מטעם המשקיעים בקרן להחליט כיצד היא משקיעה את כספי המשקיעים.
  4. קרן סגורה – קרן המחזיקה במספר מוגבל של מניות, ואינה מנפיקה בד"כ מניות חדשות. המסחר במניותיה נעשה בבורסה לאורך כל היום, באותו אופן שמניות רגילות נסחרות: משקיעים מול ברוקרים ועושי-שוק, או בין המשקיעים עצמם.
  5. תעודת התחייבות – תעודה בה מתחייב מנפיק התעודה לספק למשקיע את ערך השקעתו בזמן מסויים הנקבע בתעודה.

על אף שמטרתן זהה מבחינתו של המשקיע, הרי שמבחינת מבנה ומנגנון פעולה תעודות סל אינן ETF, אם כי ישנן מספר נקודות השקה. על המשקיע להיות מודע להבדלים הקיימים ולסיכונים הנגזרים מהם:

  1. שתיהן סחירות במהלך היום ועוקבות אחרי מדדים. בשתיהן המשקיע נהנה מעלויות עסקה נמוכות בקניה ומכירה.
  2. בארץ נעשה שימוש רב בנגזרים כדי להיצמד למדד בחלק גדול מתעודות-הסל. לעומתן, במבנה של ETF (קרן סל) מחוייבות הקרנות להחזיק בנכסי הבסיס. הסיכון העיקרי, המופיע בתשקיפים של תעודות הסל, הוא כי המנפיק לא יוכל לפרוע את מלוא שווי תעודת הסל אם יקלע לקשיים פיננסיים.
  3. מדיניות השימוש בדיבידנד נקבעת בארץ על ידי מנהל תעודת הסל. לפעמים הדיבידנד מחולק למשקיעים ולפעמים לא. ב- ETF יש לזה כללים מוגדרים.
  4. ב- ETF קיים מנגנון בו יכולים בעלי תפקידים מוגדרים ("משתתפים מורשים") להמיר מניות המרכיבות את ה-ETF ל- ETF במקרה הצורך. בארץ זה בלתי אפשרי, ורק הכיוון ההפוך אפשרי.
  5. תעודת סל יכולה לעקוב אחרי מדדים לגביהם קיימות מגבלות שאינן מאפשרות להנפיק ETF העוקב אחריהם. למשל, אם קיימות מגבלות סחירות או מגבלות על השקעה זרה בבורסה מסויימת או בסחורה מסויימת, לא ניתן להנפיק ETF, המחוייב להחזיק בנכסי הבסיס.

בחזרה לבית הספר לתעודות סל