Small Caps

ירון קאופמן, 8 אוק' 2007

אחד הסיווגים השימושיים בקרב יועצי השקעות בינלאומיים, הוא סיווג מניות ומדדים לפי היקף ההון של החברה, או בקיצור הגודל שלה. חברות מסוג Small Caps, או חברות הנחשבות "קטנות", הן חברות שערך הנכסים שלהן, המחושב על פי מחיר המניות שלה, הוא 250 מיליון $ עד מיליארד דולר. חברות שערך נכסיהן קטן מ- 250 מיליון $ מסווגות כחברות "מיקרו", או Micro Caps, ועליהן נדבר בפעם אחרת. יש לשים לב שהסיווג הזה מתבסס על הערכת השוק של מחיר החברה, ולא על ערכה לפי דוחותיה הכספיים, כלומר ממספר מניותיה כפול מחיר המניות. לפיכך, במקרים רבים – כמו למשל בתקופת בועת ההייטק – מתקבל מדד מוטה כלפי מעלה (הערכת יתר של השוק) או כלפי מטה (הערכת חסר).

שתי התכונות המרכזיות בגינן מסווגים חברות ומדדים על פי גודל הן רמת הסיכון ופוטנציאל הצמיחה של החברה. חברות קטנות צומחות בקצב מהיר יותר, ורמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בהן היא גבוהה יותר. חברות קטנות זקוקות ליותר אשראי והיצע המוצרים שלהן קטן יותר, ולכן הן יציבות פחות מאשר חברות גדולות. חילופי מנהלים בחברות קטנות (בהן בד"כ קיים צוות ניהול קטן יחסית) משפיעים מאוד על הישגי החברה ועל תמחור השוק אותה. דוגמה מפורסמת לחברה המסווגת כחברה קטנה היא חברת Crocs, שרבים מאיתנו (ואפילו הנשיא בוש) מתהלכים בכפכפיה. דוגמה אחרת היא קמעונאי היהלומים המקוון Blue Nile, אליו נקדיש כתבה בעתיד. קמעונאי האלקטרוניקה Kirby ומפתחת תוכנות הסטטיסטיקה SPSS הן חברות קטנות אף הן.

יש להבחין בין מניות של חברות קטנות לבין מניות של חברות צמיחה, שכן חברות קטנות עשויות להיות מסווגות כחברות ערך דווקא. מספר ETF-ים מערבבים בין שני הסיווגים ליצירת מדדים מדויקים יותר. למשל, מדדים של חברות ערך קטנות, או מדדים של חברות צמיחה קטנות. כאשר אנחנו משקיעים במדדי חברות קטנות אנחנו משקיעים בתמהיל של שני הסוגים.

השקעה בחברות קטנות הנסחרות בארה"ב בחמש השנים האחרונות הייתה כדאית מאוד: מדדי החברות הקטנות הכו את תשואת מדדי השוק הרחבים פי חמש ויותר. באמצע 2005 השתנתה המגמה. המדדים עדיין השיגו תשואות חיוביות, אך אלו היו בחסר לעומת מדדי השוק, ונראה כי המגמה תמשיך בשנים הקרובות. מדדי חברות קטנות עשויים להוות אינדיקטורים טובים למצב השוק, שכן חברות קטנות הן הראשונות שמושפעות משינויים כלכליים. הביזור במדדים ממתן את האפקטים הללו. מהתבוננות בהשוואה שבין מדדי החברות הגדולות, הבינוניות והקטנות נוכל לראות את התחלפות המגמות.
ETF-ים של Small Caps
iShares S&P SmallCap 600 (IJR)
Vanguard Small-Cap ETF (VB)

SPDR DJ Wilshire Small Cap (DSC)

iShares Morningstar Small Core (JKJ)

 

תגובות

תגובה אחת על הכתבה Small Caps
  1. Asaad

    That's not just logic. That's really sebsnile.

שלח תגובה