מבקר המדינה : יש מקום להגביר את השקיפות והפיקוח על מנפיקי תעודות-הסל

ירון קאופמן, 11 מאי 2006

להלן ציטוטים שאספתי מדוח מבקר המדינה לשנה"ע 2005 שיצא השבוע, העוסקים בתחום תעודות-הסל בישראל. אני סבור כי מבקר המדינה ביצע בנושא הזה עבודה יסודית. נראה כי מבקר המדינה מודאג ממצב הפיקוח בארץ אחרי המנפיקות. זוהי נורה אדומה למשקיע הישראלי שיש לנהוג בה בכובד ראש. מכיוון שגם אני מודאג, אעקוב באתר הזה אחרי היישום בפועל של המלצות מבקר המדינה, לטובת המשקיעים ושוק ההון בישראל.

נושא 1 : חובות הנאמן של תעודות-הסל
"הביקורת העלתה כי אין תמימות דעים בין רשות ני"ע לבין חברות נאמנות באשר להיקף חובותיו של הנאמן. חלק מהנאמנים אוחזים בגישה מצמצמת שלפיה אין זה מתפקידם לבדוק באופן עקבי ורציף את יכולת הפירעון של החברה ואת השינויים שחלים בשעבודים, אלא, כלשון החוק, לבדוק את השעבודים "בטרם ישולמו כספים על חשבון תעודות התחייבות", היינו רק סמוך להנפקה. רשות ני"ע, לעומת זאת, אוחזת בגישה מרחיבה שלפיה על הנאמן להיכנס לנעלי מחזיקי איגרות החוב ולהתריע על כל שינוי ביכולת הפירעון של החברה עד לפירעון איגרת החוב".
"לדעת משרד מבקר המדינה, תפקידו והיקף אחריותו של הנאמן אינם בהירים דיים, ויש לשקול את הצורך לקבוע את חובותיו באופן ברור ומפורש. בכדי למנוע מצבים רבים בהם חברות מגיעות לחדלות פירעון ראוי לשקול את הסדרת חובתו של הנאמן לפעול באופן רציף לשמירת עניינם של מחזיקי תעודות ההתחייבות. כמו כן יש מקום לשקול האם לקבוע שתפקיד הנאמן יוגדר לפי סוג איגרת החוב. למשל, נראה כי תפקיד הנאמן בנוגע לתעודת התחייבות מסוג תעודת סל צריך להיות שונה מתפקידו בנוגע לתעודת התחייבות רגילה".

נושא 2 : פיקוח חיצוני ופנימי על המנפיקות
"הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999, המחייבות מינוי דירקטור חיצוני ומבקר פנים אינן חלות על חברות פרטיות המנפיקות תעודות התחייבות לציבור ובכלל זה תעודות סל. לדעת משרד מבקר המדינה, מאחר שהציבור משקיע את כספו בחברות המנפיקות תעודות התחייבות, מן הראוי שאף חברות אלה יידרשו למנות נציגי ציבור בדירקטוריון, שיגנו על האינטרס של ציבור המשקיעים, וכן מבקרי פנים שיפקחו על פעילותה התקינה של החברה".

נושא 3 : פרסום רמת החשיפה בפועל לנכסי הבסיס של המדד אחריו עוקבת התעודה
"הביקורת העלתה כי החברה אינה מחויבת לפרסם את החשיפה היומית בפועל, וכן אינה נדרשת למסור נתון זה לנאמן. במועד סיום הביקורת, דצמבר 2005, לא פרסמו החברות המנפיקות בדוחותיהן הכספיים (הרבעוניים והשנתיים) את סוגי הנכסים שהן מחזיקות בהם (מניות, איגרות חוב, אופציות). עד שנת 2005 מסרו החברות המנפיקות בדוחות הכספיים נתון מצטבר על היקף הנכסים שבהם השקיעו, המתייחס לכל הסדרות של התעודות שהנפיקה החברה. רשות ני"ע הודיעה למשרד מבקר המדינה כי מסוף שנת 2005 נדרשות החברות לדווח על היקף הנכסים בכל סדרת תעודות בנפרד".
"עוד נמצא כי חברות הדירוג המדרגות את תעודות הסל דורשות מהמנפיקים את פירוט הנכסים שהם מחזיקים בהם, אך אין חובה לדרג את התעודות, וכיום רוב התעודות אינן מדורגות. נוסף על כך, החשיפה המרבית שהחברה יכולה לקבוע אינה מוגבלת, ואין קשר בין ההון העצמי, הקבוע – 8 מיליון ש"ח – לבין הסיכון המשתקף בחשיפה היומית המותרת. מנפיקי התעודות יכולים למשוך את התשואות העודפות על המדד, ולכן הן אינן משמשות כרית ביטחון למחזיקי התעודות".
"לדעת משרד מבקר המדינה יש מקום לפרסם לציבור את החשיפה המרבית בפועל, שמשקפת מרכיב מרכזי בסיכון הגלום בתעודה. אמנם לגבי צורת הכיסוי הספציפי ניתן לטעון כי גילויה עלול לפגוע בחברה המנפיקה, מאחר שמדובר לעתים בסוד מסחרי, ויש מקום לדרוש את מסירתו של מידע זה לנאמן בלבד ולא לציבור המשקיעים, ואולם פרסום רמת החשיפה בפועל אינו פוגע במנפיק. עוד יש לדרוש מהחברות המנפיקות לפרט בדוחות הכספיים את סוגי הנכסים שהן מחזיקות בהם לכל סדרה של תעודות בנפרד".

נושא 4 : מבנה תעודות-הסל
"בפרסומים של הבורסה ושל מנפיקי תעודות ובעיתונים הוצגו תעודות הסל כ-ETF Exchange Traded Fund; ואולם בשונה מתעודות הסל בארץ, את ה- ETF בארה"ב מנפיקים גופים גדולים המשקיעים בדרך כלל בנכס הבסיס וכפופים לרגולציה קפדנית של ה-Investment Company Act. השימוש במכשיר זה, המהווה קרן נאמנות נסחרת העוקבת אחרי מדד, גדל בעשור האחרון בארה"ב במאות אחוזים. בספטמבר 2005, במהלך הביקורת של משרד מבקר המדינה, פרסמה רשות ני"ע יוזמה שעלתה לראשונה בשנת 2003, לאפשר מסחר ביחידות של קרן נאמנות פתוחה בבורסה. מטרת היוזמה ליצור תחליף להשקעה בתעודות סל, שיהיה נתון למנגנוני הסדרה ופיקוח. לדעת משרד מבקר המדינה בד בבד עם הכנסת מכשירי השקעה חדשים אשר יכולים להביא לשכלולו של שוק ההון, יש מקום להגביר את השקיפות והפיקוח על מנפיקי מכשירי ההשקעה הקיימים ובכללם תעודות הסל, המהוות, כפי שפורט לעיל, מכשיר השקעה מרכזי וחשוב בשוק ההון".

הערה : למי שמתעניין, בחודש שעבר פרסמתי באתר הזה את יוזמת הרשות לני"ע להקמת תעודות-סל המבוססות על המודל האמריקאי, כדי להתמודד עם הסיכון לכשל תפעולי.

שלח תגובה